Žusem
grad
12.stoletje
Šentjur pri Celju,Dobrina pri Žusmu
razvalina

Grad Žusem (Sussenheim) so v 12. stoletju sezidali krški škofje, upravljali pa njihovi ministeriali vitezi Žusemski. Med letoma 1364 in 1456 je bil Žusem dvakrat dalj časa v posesti grofov Celjskih. Leta 1364 sta ga brata Heinzel in Albreht Žusemski izročila Celjanom, a so ga leta 1404 Žusemski spet prejeli kot krški fevd. Leta 1437 ga je Andrej Žusemski spet zastavil Celjanom, leta 1458 pa ga je Janez Žusemski zopet prejel kot krški fevd. Ko so Žusemski izumrli, je od leta 1480 na gradu gospodoval krški fevdnik Bernard Lichtenberški, nato pa oskrbniki ali zakupniki. Leta 1848 je zanemarjeni in razpadajoči Žusem kupil A. Ritter, leta 1850 dr. E Furst, leta 1864 pa podjetnik Leopold Fieglmuller, ki ga je prepustil uničenju,. V začetku 20. stoletja je posestvo imela splošna hranilnica iz Linza v Avstriji. Grad je doživel več hudih ur, tako so ga leta 1635 oplenili in razdejali uporni kmetje, šestdeset let pozneje pa je pogorel.

Kronologija