Zbelovo I.
grad
12.stoletje
Slovenske Konjice,Zbelovo (Zbelovska gora)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Zbelovo (Plankenstein) so konec 12. stoletja pozidali deželnoknežji ministeriali vitezi iz bližnjih Konjic, za njimi ga je po letu 1202 podedoval sorodnik vitez Albert Rogaški, nato pa leta 1296 sorodnik Rogaških vitez Oton Liechtensteinski. Upravljali so ga njihovi ministeriali oz. vazali zbelovski vitezi, za njimi pa razni oskrbniki. Zbelovski grad je neposredno omenjen v arhivskih listinah šele leta 1428 kot vest Plankenstein. Rudolf Liechtenstein­ski je okoli leta 1420 prodal Zbelovo Viljemu in Janezu Metzu, leta 1439 pa je grad zasedel celjski vojskovodja Jan Vitovec. Po smrti Ulrika Celjskega je Zbelovo ponovno postalo deželnoknežja last. Leta 1515 so grad zasedli uporni kmetje in ga precej poškodovali, tako da grajske stavbe niso več obnovili. Leta 1571 je Zbelovo imel Hans Zelking, 1580 Franc Pressinger, leta 1583 pa je gospoščino kupil baron Jošt Jožef Thurn in opustil grad, ki je kmalu razpadel.

Kronologija