Vrbovec
grad
12.stoletje
Mozirje,Nazarje
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Stari grad Vrbovec (Altenburg) je morda pozidal že svobodni gospod Diepold de Chagere, še preden je gospoščino leta 1140 prepustil oglejskemu patriarhu, bolj verjetno pa patriarh Pelegrin I. Spanheimski kot sedež uprave oglejske posesti na tem območju. Sprva so ga upravljali oglejski oskrbniki vitezi Letuški in drugi, nato pa so se na njem naselili oglejski ministeriali vrbovški vitezi, pripadniki slovenjgraške veje znamenite kranjske plemiške rodbine Gallenbergov. Po letu 1456 so ga kot deželnoknežji fevd upravljale razne plemiške rodbine. Leta 1615 je Boltežar Wagen prodal Vrbovec ljubljanskemu škofu Tomažu Hrenu in v cerkveni lasti je bil grad do konca druge svetovne vojne. Leta 1471 so ga razdejali Turki, 1635 pa oplenili in razdejali uporni kmetje, a so ga obnovili in v 18. stoletju je dobil današnjo podobo.

Kronologija