Štatenberg I.
grad
13.stoletje
Slovenska Bistrica,Makole,Stari Grad
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Stari grad Štatenberg (Statenberg) je prvič je omenjen leta 1250 kot castrum Stetenburch, ki so ga pozidali deželnoknežji fevdniki, sicer krški vazali vitezi Rogaški. Ko so Rogaški leta 1299 izumrli, ga je pridobil vitez Henrik Viltuški, Hugon Devinski je Štatenberg podedoval leta 1385, grof Rajnpreht Walsee pa ga je priženil leta 1399. Od leta 1451 so ga imeli grofje Celjski, pet let pozneje pa je bil zopet last deželnega kneza. Po letu 1456 srečamo na starem gradu kot lastnika Štefana Prueschenka, leta 1487 gradiščana Viljema Tattenbacha, leta 1502 ga je Henrik Prueschenk prodal sorodniku Ivanu Auerspergu, nato pa ga je leta 1556 Wolf Engelbert Turjaški prodal ogrskemu velikašu baronu Francu Tahyju, glavnemu krivcu za veliki kmečki upor leta 1573. Takrat so kmetje zasedli stari grad. Po letu 1592 so bili med lastniki Karel pl. Teuffenbach, po letu 1622 gospodje Trebniški in nato grofje Tattenbachi.

Kronologija