Šoštanj I.
grad
12.stoletje
Šoštanj
razvalina

Kot lastnika šoštanjskega gradu (Schonstein) sta leta 1193 in nato še večkrat omenjena viteza Eberhard in Herman de Schonenstein, sprva šentpavelska, zatem pa vovbrška fevdnika. Od rodbine sta omenjena še Peregrinus leta 1213 in Gundakar leta 1236, nato pa je rod po letu 1268 izumrl. Leta 1311 je omenjen vovbrški gradiščan Pfafflin s Šoštanja, leta 1322 ga je po grofih Vovbrških podedoval svobodni gospod Friderik Žovneški in ga osem let pozneje zastavil grofom Walsee, vendar ne za dolgo. Po smrti kneza Ulrika Celjskega leta 1456 so ga upravljali razni deželnoknežji oskrbniki. Leta 1473 so grad, razdejali Turki. Zadnjič je omenjen leta 1503 kot gradišče.

Kronologija