Šalek
grad
13.stoletje
Velenje
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Šalek (Schallegg) je bil pozidan v prvi polovici 13. stoletja. Prvi šaleški vitez zapisan v zgodovinski listini je okoli leta 1224, nato pa leta 1264 Egelolfus de Shelek, leta 1264 Seifrid. Grad je izrecno omenjen leta 1287 (haus Schalekke). Leta 1336 je krški škof podelil Šalek v fevd Frideriku Žovneškemu, leta 1353 so celjski grofje oddali v fevd Niklasu Kienbergerju, leta 1371 pa Mertu Rifniškemu. Leta 1407 je bil upravnik Hans Hollenegg, leta 1428 so ga kupili Sebriachi, nato pa so ga do srede 16. stoletja imeli njihovi dediči Perneggi, Racknitzi, Lambergerji in drugi. Leta 1534 je omenjen deželnoknežji fevdnik Anton Kienberger, leta 1575 Erazem Raumschussl, po letu 1664 pa ga je imel baron Oton Teuffenbach. Po letu 1722 je bil lastnik baron Mauerburg, od leta 1732 baron Johann Jožef Gabelkhoven z bližnjega Turna. Konec 17. stoletja je Šalek prizadel požar, dokončno pa so ga opustili po letu 1770, ko je vanj udarila strela.

Kronologija