Stopnik I.
grad
12.stoletje
Žalec,Vransko
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1188 je omenjen vitez Wulfing de Hekinberch, ministerial gospodov Kunšperških na gradu Stopnik (Heggenberg). Grad je prvič omenjen leta 1322 kot veste Hekchenberch. Leta 1323 je Friderik Kunšperški zastavil Stopnik in Velenje sorodnikoma Herdegnu in Frideriku Ptujskima. Gospoščino je še naprej upravljal domači rod kunšperških vitezov Hekenbergov, tako je leta 1320 omenjen Tomaž s Hekenberka, nato pa številni kastelani. Leta 1438 so Stopnik dobili Stubenberški, tri leta zatem Celjani, po letu 1456 pa je grad kot deželnoknežjo posest upravljal fevdnik Hans Safner, nato Hans Golienz, Hans Egkelheimer, od leta 1482 sta bila deželnoknežja fevdnika Andrej in Mihael Snaer. Leta 1554 je Stopnik kupil Pankracij pl. Schrottenbach in v lasti te rodbine je bil do leta 1794, ko je gospoščino kupil Simon Alexander. Grad je bil opuščen v začetku 19. stoletja.

Kronologija