Slovenska Bistrica I.
grad
14.stoletje
Slovenska Bistrica
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1313 se v zgodovinskih virih omenja grad Slovenska Bistrica (Windisch Feistritz) kot burk Feistritz, a je bil gotovo pozidan že nekaj desetletij prej. Leta 1384 je pogorel nato so prvotno grajsko poslopje, prezidali v mestni grad. V drugi polovici 13. stoletja je kralj Rudolf Habsburški grad zastavil goriškim grofom, leta 1311 ga je dobil v zastavo Konrad Auffensteinski, nato pa odstopil Habsburžanom. V imenu lastnikov so grad upravljali kastelani. Kot deželnoknežji fevd so ga od leta 1335 imeli zastavni lastniki grofje Walsee, nato celjski grofje od leta 1386 do 1456. Od leta 1479 je imel grad v zakupu Bernard Krumnagel, od leta 1492 Gašper iz Lienza, leta 1507 so Habsburžani zastavili gospoščino in grad grofu Juriju Schaunbergu, leta 1551 je grad imel Jurij p1. Gaisruck. Od leta 1717 do konca druge svetovne vojne je bila Slovenska Bistrica v lasti grofov Attemsov. Po vojni je bila v gradu jugoslovanska armada.

Kronologija