Rudenek
grad
14.stoletje
Mozirje,Rečica ob Savinji
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Rudenek (Rudeneck) je omenjen leta 1345 kot vest Rudenek, pozidali pa so ga altenburški vitezi, oglejski ministeriali na Vrbovcu. Leta 1345 je bil razdejan med spopadi med ptujskimi gospodi in Celjani, a so ga kmalu obnovili. Leta 1364 je Hansel Vrbovški izročil celjskim grofom vest Ruodenberch in ga takoj prevzel nazaj kot celjski fevd. Grad so imeli Vrbovški v fevdu do leta 1446, po letu 1456 pa so ga upravljali deželnoknežji fevdniki, med njimi Andrei Hohenwarter od leta 1461 in Wolfgang Dobrnski od leta 1542, Wolf Žiga pl. Gaisruck pa je Rudenek leta 1578 prodal ljubljanskemu škofu Konradu Glušiču, ki ga je združil s škofijsko gornjegrajsko posestjo. Škofija ga je posedovala do leta 1788, ko je prešel v last verskega sklada. Leta 1635 so Vrbovec opustošili in izropali uporni kmetje, a so ga obnovili, razpadel pa je že sredi 18. stoletja.

Kronologija