Ptuj I.
grad
12.stoletje
Ptuj
ohranjen objekt

Ptujski grad (Pettau) je bil sedež velike salzburške posesti v Podravju. Do leta 1438, ko je rodovina izumrla, so ga upravljali salzburške vazali gospodje Ptujski, omenjeni že leta 1137. Po smrti Friderika Ptujskega leta 1438 je ptujsko gospostvo dedoval grof Johann Schaunberg, po letu 1445 pa so grad upravljali številni salzburške oskrbniki. Leta 1479 so se Ptuja polastili Ogri, 1490 pa je gospoščino prevzel cesar Maksimilijan in jo dajal v oskrbo različnim deželnoknežjim oskrbnikom in zakupnikom. Leta 1622 so grad kupili knezi Eggenbergi, dvanajst let pozneje so ga dobili njihovi sorodniki Tannhausni, leta 1656 je prešel v posest generala barona Waltherja Leslie, od leta 1802 do 1864 so bill lastniki grofje Dietrichsteini, nato pa do konca 2. svetovne vojne grofje Herbersteini. Zdaj je v gradu Pokrajinski muzej s številnimi zbirkami.

Kronologija