Ponikva I.
dvor
12.stoletje
Šentjur pri Celju,Srževica (Gradišče)
delni sledovi

Na dvoru Ponikva (Ponigl) so gospodovali ponikovski vitezi kot deželnoknežji ministeriali. Vitez Friderik de Ponichi je omenjen leta 1197 (za njim še leta 1203 Gundafarus de Ponichi in leta 1213 Hermannus de Ponichil), rodbina pa je izumrla sredi 14. stoletja. Poznejši lastniki gospoščine so bili Wildensteini, Kapfensteinerji, vitezi Limbuški, Puckli in Fladnitzi, nato grofje Schaunberski in Celjski. Verjetno je bil dvor razdejan že konec 15. stoletja.

Kronologija