Podsreda
grad
12.stoletje
Kozje,Podsreda (Orlica)
ohranjen objekt

Grad Podsreda (Horberg) je pozidal sredi 12. stoletja eden najmogočnejših krških fevdnikov Ortolf Trušenjski. Leta 1251 je krški škof Ulrik oddal Podsredo v fevd Frideriku Ptujskemu in Henriku Svibenskemu, ki je na Podsredi ustanovil stransko ve­jo Scharffenbergov, ki so se imonovali po Podsredi. Ko je 1320 izumrla rodovina Podsreških, sta gospostvo podedovala Seifried in Ulrik Kranichberška. Leta 1338 je Herman s Cmureka prodal Podsredo svobodnemu gospodu Frideriku Žovneškemu. V celjskih rokah je bila Podsreda do leta 1456 in so jo upravljali celjski gradiščani, nato je postala deželnoknežja posest. Grad so nato upravljali razni oskrbniki, leta 1848 pa je grad kupil knez Weriand Windisehgratz in v lasti te rodbine je bil grad do konca 2. svetovne vojne. Po vojni so bila v gradu gozdna uprava in stanovanja. Podsredo so večkrat napadali Turki, leta 1515 so jo zavzeli uporni kmetje, leta 1880 pa je bil grad poškodovan med potresom.

Kronologija