Podčetrtek
grad
13.stoletje
Podčetrtek
ohranjen objekt

Prvotni grad Podčetrtek (Windischlandsberg) je bil pozidan že zelo zgodaj, zgodovinarji ocenjujejo, da so ga postavili kmalu po letu 1100, vendar pa so njegovi kastelani, krški vitezi Landsberški, kot tudi sam grad, omenjeni šele v 13. stoletju. Leta 1209 sta v virih omenjena viteza Otto in Engelscalcus de Landesperc, grad pa leta 1261 kot castrum Lansperch. Gospoščino so upravljali številni gradiščani iz različnih viteških družin. Sredi 15. stoletja so grad upravljali krški oskrbniki. Med letoma 1479 in 1490 je bil v mdžarskih rokah, leta 1515 pa so ga zasedli in oplenili uporni kmetje. Pred letom 1520 so na mestu starega gradu pozidali sedanje grajsko poslopje. Od leta 1527 je bil oskrbnik na Podčetrtku Hans Tattenbach, leta 1612 so grofje Tattenbachi kupili grad in gospoščino,leta 1671 pa je cesar Podčetrtek zasegel in ga leta 1682 prodal grofu Ignacu Mariji Attemsu. Attemsi so bili lastniki Podčetrtka do konca druge svetovne vojne. Po vojni so grad nacionalizirali.

Kronologija