Pilštajn
grad
12.stoletje
Kozje,Lesično,Pilštanj
skromna razvalina

Krški škofje so v začetku 12. stoletja pozidali grad Pilštanj (Peilenstein), ki so ga do srede 13. stoletja upravljali njihovi ministeriali pilštanjski vitezi. Kot kastelani so nato omenjeni Henrik Rasp med letoma 1256 in 1264, vitezi Prežinski med letoma 1279 in 1286 je omenjen Wulfing Pressinger, leta 1287 ga je Seifrid s Šaleka zastavil krškemu škofu, konec 13. stoletja pa so bili kastelani vitezi Lindeški. Za njimi srečamo viteze Lozniške. Leta 1492 je Pilštajn dobil v krški fevd Andrej Višprijski, leta 1501 Lorenz Bonhomo, leta 1546 je omenjen oskrbnik Krištof Wildensteiner, leta 1573 pa vitez Grafensteiner. Leta 1515 so grad zavzeli in oplenili uporni kmetje, med puntom 1573 pa mu niso mogli do živega, saj ga je razpadajočega krški škof Urban Sagstetter tri leta pred tem prezidal. Od leta 1629 do 1672 so bili lastniki gospoščine baroni Reisingi, nato pa sorodniki baroni Wintershofni, ki so posest združili s Kozjim, grad pa konec 18. stoletja pustili propasti.

Kronologija