Lušperk
grad
13.stoletje
Zreče (Loška Gora)
razvalina

Grad Lušperk (Luschberg) so ga upravljali krški ministeriali gospodje Lušperški, med letoma 1279 in 1309 je omenjen vitez Henrik (Hainreich von Lusperch). Grad je izrecno omenjen leta 1330 kot castrum in Luchsperch, leta 1433 kot vest Lusperch. Kot kaze, so bili Lušperški stranska veja gospodov iz Maribora, ki je v prvi polovici 13. stoletja pozidala grad na severnem obrobju velikega krškega zemljiškega kompleksa. Med njimi srečamo na Lušperku še Henrika (omenjen leta 1307), leta 1333 Peter in leta 1363 Johan z Lušperka. Rodbina je v sedemdesetih letih 14. stoletja izumrla, grad pa so upravljali krški gradiščani. Grad je bil opuščen okoli leta 1500.

Kronologija