Laško I.
grad
12.stoletje
Laško (Hum)
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Spanheimi so verjetno že v prvi polovici 12.stoletja pozidali grad Laško (Tuffer), vidneje omenjen pa je šele leta 1265. Do leta 1335 so si laško gospoščino lastili grofje Tirolski. Habsburžani so leta 1336 Laško dali v zastavo kranjskemu deželnemu glavarju gospodu Frideriku Žovneškemu in v celjskih rokah je bil do leta 1456. Kot deželnoknežji najemniki in zakupniki gospoščine Laško pa je omenjenih več lastnikov od leta 1465 do leta1665. Stari grad so leta 1487 požgali Turki, nato pa je bil obnovljen med letoma 1529 in 1532,v protiturški tabor. V 19. stoletju pa je do konca razpadel. Od leta 1805 je bil grajski hrib z razvalinami imel Jurij Župnek, rodbina Lazič, Jožef Presiček,od leta 1879 pa tržaški trgovec Jožef Černi, ki ga je nameraval obnoviti, pred drugo svetovno vojno pa ga imela rodbina Herman. Leta 1952 so razvaljeni grad restavrirali kasneje pa so ga prezidali v gostišče, Pivovarna Laško pa ga je na novo prenovila.

Kronologija