Školj
grad
13.stoletje
Divača,Framlje
razvalina

Grad Školj (Neukhoffell) je bil oglejski fevd gospodov Devinskih in njihovih sorodnikov grofov Walsee, prvič omenjenega leta 1426, ko je na njem gospodoval vitez Erhardus von Scolcum. Grad je bil pozidan verjetno že v prvi polovici 13. stoletja, med kastelani pa so bili vitezi Plankensteini in Rauberji, ti že kot deželnoknežji fevdniki, Školj je kot del gospostva Senožeče po smrti Ramberta Walseeja leta 1483 pripadel Habsburžanom. Rauberjem so sledili pl. Neuhausi, leta 1569 je omenjen gospod Anndre von Neu hauss zu Neukhoffl, ki so imeli gospoščino do srede 17. stoletja, nato so Školj imeli plemiči de Leo. Leta 1809 je gospoščino z razpadajočim gradom kupil poštni mojster v Sežani in Razdrtem Matija Dolenc, od leta 1885 pa ga je imela rodbina Dekleva.

Kronologija