Kanal
grad
13.stoletje
Kanal
ohranjen objekt

Grad Kanal (Canalis Runzzinae) prva omemba datira v leto 1140, ko ga je goriški grof Henrik I. daroval rožaškemu samostanu. pomebnejša omemb pa leta 1264, ko je bila med pogoji za sklenitev miru med oglejskim patriarhom Gregorjem in grofom Majnhardom IV. Goriškim tudi zahteva o porušitvi kanalskega gradu, vendar grofje tega niso storili. Konec 15. stoletja je grad prešel v roke Habsburžanov in so ga kot deželnoknežji fevdniki upravljali gospodje Egkhi iz Vogrskega, nato plemiči Hofferji, od leta 1624 do 1794 pa toskanski grofje Rabatta. Leta 1794 je Kanal kupil grof Coronini iz Kromberka. Pred prvo svetovno vojno so v gradu domovali avstrijski vojaki. Leta 1478 in 1479 so grad opustošili Turki, grad in naselje pa sta bila porušena tudi med prvo svetovno vojno. Po drugi svetovni vojni pa je bil predelan v stanovanjsko stavbo.

Kronologija