Gotnik I.
grad
13.stoletje
Ilirska Bistrica,Zabiče
razvalina

Goriški ministerial Winther iz Pazina je sredi 13. stoletja pozidal grad Gotnik (Guettenegg). Gotnik so upravljali vitezi Gotnikarji. Goriški grof Majnhard III. je že leta 1255 podelil grad in gospostvo Gotnik v fevd gospodu Wintherju. Rodbina vitezov Gotnikarjev je izumrla leta 1443, grad pa so upravljali ministeriali grofov Walsee. Kot deželnoknežji Habsburški fevd je Gotnik po letu 1465 upravljal Bernardin p1. Barbo, leta 1469 je omenjen cesarski oskrbnik na Gotniku Jakob Raunacher, leta 1469 pa je bil gotniški oskrbnik Henrik Obernburger. V prvi polovici 16. stoletja so bili lastniki pl. Sara, ki so ga leta 1551 prodali Juriju in Francu pl. Barbo. V začetku 17. stoletja je Gotnik prejel v deželnoknežji fevd Jurij pl. Steinberg, leta 1633 beneški patricij Emanuel de Fini, leta 1670 pa si je gospoščino priženil baron Franc Lazzarini. Gotnik je bil opuščen v začetku 17. stoletja.

Kronologija