Bistrica
grad
13.stoletje
Ilirska Bistrica
razvalina

Oglejski patriarhi so v 13. stoletju dali pozidati bistriški grad (Feistriz). Grad in bistriško gospoščino so upravljali patriarhovi ministeriali vitezi Bistriški. Ko je leta 1291 v spopadu vojske avstrijskega vojvode Albrechta I. z Ogri padel zadnji bistriški vitez Alochus, so grad prevzeli Devinski gospodje, nato pa njihovi sorodniki grofje Walsee. V začetku 15. stoletja naj bi bistriška gospoščina prešla pod sodno in upravno oblast postojnskega gospostva, tako je bila tudi Bistrica verjetno v zastavni lasti Celjanov, po letu 1456 pa deželnoknežja posest, ki so jo upravljali iz Postojne. Grad so kasneje obnavljali knezi Eggenbergi in grofje Auerspergi, vendar pa je v drugi polovici 17. stoletja že razpadal. Bistriški grad je dokončno razpadel leta 1730.

Kronologija