Kostanjevica III.
dvorec
15.stoletje
Krško,Kostanjevica na Krki
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Nekdanjo mestno hišo so Habsburžani po letu 1456 preuredili v novi grad Kostanjevico (Landstrass) in ga dajali kot deželnoknežji fevd v zastavno last ali najem raznim plemiškim rodbinam. Med oskrbniki so bili Jurij Wurzbuchler med letoma 1459 in 1471, Gašper p1. Lamberg od leta 1472, Ulrik p1. Wernegkh od leta 1510, Felicijan Petschacher do leta 1520 in Gašper pl. Rauber omenjen leta 1526, od leta 1575 do 1585 je bil zastavni lastnik Janez Baltazar pl. Wernegkh, od 1624 grof Janez Sigmund Wagensberg in je leta 1628 prodal Kostanjevico Juriju pl. Mosconu, od leta 1636 jo je imel grof Andrej Danijel Barbo, leta 1652 jo je pridobil grof Volf Engelbert Auersperg,1654 ga je kupil grof Peter Zrinjski, leta 1667 pa kostanjeviški samostan. Po njegovem razpustu je leta 1781 postal mestna last in v njem so uredili državne urade in šolo, med obema svetovnima vojnama pa je menda bilo v njem župnišče.

Kronologija