Impoljca I.
dvorec
16.stoletje
Sevnica,Arto,Impoljca
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Imenje je nastalo iz dela nekdaj obsežne gospoščine Rukenštajn,ki je po smrti Johana Arter pl, Rukenštajna mlajšega razpadla na tri dele. Tretjino je dedovala Felicita roj.Gnedič s Turna pri Radečah in pozidala novo gospodarsko poslopje. Sprva je posest upravljal Wolfgang Michatschovich, nato pa ga prevzel sin Felicite Wolf. V letu 1698 je gospostvo Impoljca (Impelhoff) zamenjal za Stari grad pri Novem mestu,ki ga je posedoval Ferdinand Ernst Mordax baron Portendorf.

Kronologija