Snežnik I.
grad
13.stoletje
Stari trg pri Ložu,Kozarišče
ohranjen objekt

Že sredi 13. stolet­ja so verjetno oglejski vazali vitezi Schneebergi sezidali grad Snežnik (Schneeberg). Grad je prvič omenjen leta 1268 kot Sneperch. Snežniški gospodje so bili veja vitezov iz Loža. Po letu 1335 so imeli gospoščino v fevdu grofje Ortenburški, dejansko pa vitezi Snežniški. Leta 1354 srečamo na Snežniku ortenburškega fevdnika Alberta Snežniškega, del gradu pa je leta 1351 imel Jurij Zaendel iz Kamnika, ki ga je takrat prodal Ortenburžanom. Po letu 1425 so na Snežniku bivali Lambergi in tam ustanovili rodbinsko vejo. Grad in gospoščino so po letu 1500 upravljali lamberški oskrbniki. Leta 1707 ga je kupil grof Jurij Gotfried Lichtenberg. Lichtenbergi so imeli Snežnik do leta 1847, ko ga je kupil Sigmund Karis. Po prvi svetovni vojni je kraljevina SHS Snežnik sekvestrirala, leta 1924 pa ga je država vrnila knezu Hermanu Schonburgu.

Kronologija