Senožeče I.
grad
12.stoletje
Razdrto,Senožeče (Stari grad)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad je najverjetneje nastal nekje okoli sredine 12.stoletja ,ko so ga oglejski patriarhi oddali posestvo v fevd gospodom Devinskim. Grad Senožeče (Snosetsch) se izrecno omenja šele leta 1275, ko ga je oglejski patriarh z vasjo vred podelil v fevd vitezoma Kononu in Ulriku Memiglianu z gradu Momjan v Istri. Senožeče so upravljali člani rodbine, ki se je imenovala po gradu. Do leta 1472, ko jo je kupil cesar Friderik III., je bila gospoščina last devinskih gospodov in njihovih dedičev grofov Walsee, med grajskimi kastelani pa so bill tudi vitezi Edlacherji oz. Ellacherji. Med deželnoknežjimi oskrbniki je bil tudi Bernardin Raunach, omenjen leta 1472. Leta 1509 je imel Senožeče v deželnoknežjem fevdu grof Mihael Frankopan, nato pl. Lambergi, leta 1660 pa je gospoščino kupil knez Ferdinand Porzia. Stari grad je bil močno poškodovan med turškim napadom, uničen pa med katastrofalnim potresom leta 1511.

Kronologija