Polhov Gradec I.
grad
12.stoletje
Polhov Gradec (Kalvarija)
delni sledovi

Konec 12. stoletja so spanheimski ministeriali vitezi Billichgratzi pozidali stolpast grad Polhov gradec (Billichgriitz). Polhograjske viteze srečamo že sredi 13. stoletja, ko so skupaj s jeterbenškimi in smledniškimi vitezi plenili po posestvih freisinških škofov okoli Škofje Loke. Leta 1360 je polovico starega gradu dobil grof Oton Ortenburški, sredi 14. stoletja pa so bili solastniki gospoščine sorodniki polhograjskih gospodov gospodje Galli. Leta 1364 sta Ulrik Polhograjski in njegov stric Konrad Gall prodala grad in gospoščino celjskim grofom, po smrti kneza Ulrika Celjskega leta 1456 pa je tudi polhograjsko gospostvo prešlo v last Habsburžanov, ki so ga zastavljali kot deželnoknežji fevd vitezom Lueggerjem, Andreju pl. Gallu do leta 1504 in Gašperju pl. Lambergu. Grad je bil poškodovan med potresoma leta 1348 in 1511, štiri leta kasneje pa so ga razdejali uporni kmetje, zato so sedež gospoščine prenesli v današnji spodnji grad.

Kronologija