Lož
grad
12.stoletje
Loška dolina,Lož
razvalina

Grad Lož (Laas) so sredi 12. stoletja pozidali oglejski patriarhi, v fvdu pa so ga imeli grofje Vovbrški, za njimi do leta 1244 njihovi sorodniki grofje Sternbergi iz Strmca, ki so se po Ložu imenovali tudi Laaserji.Grad so po Vovbrških imeli v oglejskem fevdu grofje Ortenburški, za njimi grofje Celjski in končno deželni knezi Habsburžani. Med letoma 1306 in 1308 je Lož protipravno zasedel goriški grof Henrik, nato je patriarh grad podelil v fevd kranjskemu deželnemu glavarju grofu Majnhardu Ortenburškemu. Ko je bil grad v posesti Celjanov, so ga leta zasedle cesarske čete in ga požgale, vendar so grad kmalu obnovili.Kot lastniki gradu od leta 1574 je bil Karel Jurij pl. Hoffer kasneje pa še več drugih. Leta 1635 ga je kupil knez Janez Anton Eggenberg in sedež loškega gospostva prenesel na grad Snežnik, grad Lož pa pustil razpasti. Leta 1669 je gospoščine Lož, Snežnik in Postojno kupil grof Janez Vajkard Auersperg. Grad je potem kmalu propadel.

Kronologija